E-post: fe@fe-s.dk
Telefon: +45 9740 6510

Historien om Fe Støberiet A/S

Fe støberiet A/S ble grunnlagt av Frantz Egon Johannesen i 1949 i Herning under navnet Midtjysk Jernstøberi A/S.

Frantz Egon Johannesen var utdannet håndformer og kom opprinnelig fra Randers. Han bestemte seg for å være et uavhengig jernstøperi. Siden det ikke var jernstøperi i Herning på denne tiden, valgte han å flytte fra Randers til Herning og i 1949 grunnla han jernstøperi i Herning.

Foundry var lokalisert i den sørlige enden av Herning, som var nesten bare industri i begynnelsen.

Gjennom årene vokste støperiet og automatiske mugglinjer ble gradvis kjøpt. Foundry ble designet slik at det kunne gjøre små og mellomstore serier. På den tiden ble det laget mange støpegods for landbruk og andre næringer.

Sakte begynte det å dukke opp muligheter for eksport til Sverige og Tyskland. Navnet Midtjydsk Jernstøberi passet dårlig for fremmedspråkene - og det ble besluttet å endre navnet.

I 1981 ble navnet endret til Fe Foundry A/S. Fe er det kjemiske begrepet for jern – men også initialene til grunnleggeren Franz Egon.

I 1986 overtok Claus Johannesen driften av funnet da Franz Egon døde i en alder av bare 68 år. Claus Johannesen ble utdannet håndformer ved støperiet i Herning, og deretter ingeniør fra Odense Teknikum.

Gradvis var foundry i Herning ikke lenger i et industriområde - byen vokste sakte ut i den sørlige delen av byen - og det ble litt av et problem at det var tungindustri på den enden av byen.

Herning bystyre besluttet at tungindustrien skulle komme seg ut av byen.

I august 1994 kjøpte Fe Foundry bygninger og maskiner fra den tidligere Holstebro jernstøberi A/S og flyttet all produksjon til Holstebro. Dette var et kostbart trekk og ruse av å få penger til den daglige driften.

I 1995 gikk foundry inn i mottakerskap og en løsning ble søkt med nye investorer. En tysk kunde for foundry valgte å injisere kapital i selskapet og driften i Holstebro kunne fortsette.

I 1998 ble tredje generasjon - Jesper Johannesen - ferdig utdannet ingeniør og begynte i bedriften på heltid med ansvar for produksjonen. Støperiet kunne fortsatt bare produsere gråjern, men etter hvert økte etterspørselen etter duktilt jern. For å kunne produsere duktilt jern måtte selskapet investere i elektriske smelteovner - en svært stor investering som ikke var vellykket.

Jesper Johannesen valgte i 2000 å prøve seg utenfor familiebedriften og fikk erfaring fra produksjon i tømmerindustrien, men kom raskt tilbake med noen år som direktør ved et bronce-leggeri og som produksjonssjef ved et aluminiumsanlegg.

Det ble gradvis dyrere å produsere støpegods i Danamrk, og i september 2003 ble produksjonen i Danmark stengt da Fe Støberiet A/S ikke lenger kunne drive med en lønnsom drift.

Det ble besluttet å beholde en filial i Danmark som kunne betjene kundene, og det skulle da først og fremst produseres i Tyskland via foundrys tyske investor. Dermed var Fe Foundry A / S en del av en mindre gruppe med støperier i Tyskland og Kina, og kunne nå tilby et mye større produktspekter innen metallstøping.

I 2004 returnerte Jesper Johannesen til Fe Foundry A/S og kastet seg inn i salg av castings. I 2005 overtok Jesper Johannesen ledelsen og en større andel av selskapet og Claus Johannesen går av etter mer enn 40 år i bransjen. I 2006 flyttet Fe Støberiet A/S tilbake til Herning, hvor moderne lagrings- og kontorfasiliteter nå er tilgjengelige.

I 2019 velger Jesper Johannesen å kjøpe den tyske investoren ut av Fe Foundry A/S og fra å ha 40% av selskapets eier Jesper Johannesen i dag Fe Foundry A / S 100%.

Fe foundry A/S har mer enn 70 års erfaring, med optimale løsninger innen støping, produksjon, maskinering og overflatebehandling av kvalitetsstøpegods.

Fe Foundry A/S gir kunden faglige råd innen støping.

Fe Støberiet A/S er kundens totale leverandør av støpegods.

Historien om Fe Støberiet A/S - Holstebro 1995

Profil

Historien om Fe Støberiet A/S - Lind 2006

FE støperi Lind

Litt om støperiindustriens fortid i Danmark

Støperiindustrien i Danmark har en lang historie som strekker seg tilbake til 1800-tallet, men utviklingen og betydningen har endret seg betydelig siden 1900. 

På 1900-tallet opplevde støperiene i Danmark en rekke endringer som følge av teknologiske fremskritt, globalisering og endringer i markedet. Tidlig på 1900-tallet spilte støperiene en viktig rolle i dansk industri
utvikling. De var først og fremst fokusert på metallstøping og produksjon av komponenter til ulike bransjer som maskinbygging, bilproduksjon og verktøyproduksjon. Disse
støperiene lå ofte i nærheten av råvarekildene og spilte en viktig rolle i forsyningen av viktige deler til industrien.

Etter andre verdenskrig opplevde støperibransjen i Danmark en periode med vekst og
ekspansjon . Støperienetilpasset seg nye teknologier og produksjonsmetoder for åforbedre effektiviteten og kvaliteten på produktene. De produserte støptekomponenter til en rekke sektorer som transport, maskiner, bygg og anlegg med mer .I løpet av 1900-tallet møtte støperibransjen utfordringer som global konkurranse og endringer i etterspørselen etter ulike materialer og komponenter.

Globaliseringen har ført til økt konkurranse fra lavlønnsland, noe som har tvunget noen danske støperier til å legge ned eller tilpasse forretningsmodellene for å forbli konkurransedyktige.
I tillegg har teknologiske fremskritt og automatisering endret måten støperiene arbeider på. Avanserte produksjonsmetoder, som datastyrt støping og avanserte materialer, har endret støperibransjens landskap og flyttet fokuset mot mer spesialiserte og avanserte produkter.

I dag finnes det fortsatt støperibransje i Danmark, men på grunn av omstruktureringer, sammenslåinger og teknologiske fremskritt er antallet støperier ikke like stort som tidligere. De støperiene som fortsatt er aktive, fokuserer ofte på spesialiserte støpeteknikker, presisjon og høy kvalitet for å møte industriens behov og konkurrere på det internasjonale markedet. 

Det er viktig å merke seg at bransjen alltid har vært utsatt for markedsdynamikk, teknologiske endringer og global konkurranse, noe som har formet utviklingen og transformasjonen gjennom årene.